جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  06/03/1398
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

از ترس عقرب جراره به مار...
گروه: ضرب المثل

از ترس عقرب جراره به مارغاشيه پناه ميبرد
مراد از ضرب المثل بالا كه غالبا اهل اطلاع و اصطلاح به كار مي بردند اين است كه آدمي گهگاه به چنان سختي و دشواري گرفتار مي شود كه رنج و مصيبت سهل و ساده تر از مصيبت اولي را فوزي عظيم مي داند و يا به قول شادروان امير قلي اميني:« از ترس بدتر به بد، و از ترس شرير تربه شرير پناه مي برد.» كه در اين مورد شاهد مثال زياد است و خواننده اين صفحه نظاير آنرا قطعأ شنيده و يا خود لمس كرده است:
لغت غاشيه اصولا به معني زين پوش اسب آمده چون از اسب سواري پياده شوند بر زين اسب مي پوشانند . و همچنين به معاني مطيع و فرمانبردار و درد بيماري شكم در لغتنامه ها نقل شده است ولي در عبارت مثلي بالا به استناد آيه شريفه« هل اتيك حديث الغاشيه» از سوره 88 قرآن مجيد، معاني آتش و آتش دوزخ و به عبارت اخري قيامت و رستاخيز از آن افاده مي شود و با اين تعريف و توصيف چنين نتيجه مي گيريم كه مراد از مار غاشيه همان مار قيامت و رستاخيز، يعني ماري است كه در جهنم به سر مي برد تا به فرمان خداي تعالي گناهكاران را عذاب دهد.

در جهنم يا دوزخ مراتب و در جاتي به تناسب شدت و ضعف جرم گناهكاران در نظر گرفته شده است كه آنرا هفت طبقه و بيشتر مي دانند، از قبيل: حجيم، جهنم،سقر، سعير، لظي، هاويه، خطمه، سكران، سجين و بالاخره ويل كه چاهي عميق و بي انتهاست و در قعر جهنم قرار دارد. به روايتي طبقه هفتم را تابوت ناميده اند كه در اين مورد چنين نقل شده است:
« ... از اوصاف جهنم پس از گرزهاي آتشين و شعله هاي مداوم آذر كه معصيت كاران پيوسته در آن مي سوزند و پس از خاكستر شدن دوباره زنده مي شوند يكي هم مراتب و درجات آن است كه به گناهكاران بزرگ اختصاص مي يابد. از جمله طبقه هفتمين - تابوت- جاي مخربين و بدعتگذاران است. « در آن عقربي به نام عقرب جراره و ماري به اسم مار غاشيه مي باشد كه تا هفتصد سر براي او معلوم كرده اند. اما با اين همه ، عقربهاي آن چنان اليم باشد كه جهنميان از زحمت آنها پناه به مار مي آورند...»

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308