جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  17/05/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > روانشناسي عمومي

تاريخچه يك منازعه
گروه: روانشناسي عمومي
منبع: ايرنا

۱۶۹۰ _ جان لاك فيلسوف انگليسى اين ادعا را مطرح مى كند كه انسان به صورت «لوحى سفيد» متولد مى شود و خصوصياتش را از راه تجربه زندگى به دست مى آورد. ۱۸۶۴- هربرت اسپنسر اصطلاح «بقاى اصلح» را جعل مى كند و كاربرد داروينيسم در مورد جامعه را بنيان مى گذارد، شيوه اى كه بعدها داروينيسم اجتماعى نام مى گيرد. ۱۸۷۵ _ فرانسيس كالتون اولين تحقيق درباره دوقلوها را منتشر مى كند كه براى ارزيابى تعادل نسبى طبيعت و تربيت در رفتار انسانى طراحى شده است.
او بعدها اصطلاح يوژنيكز (بهسازى نژادى) را ابداع مى كند.
۱۹۱۳ _ جان بى واتسون روانشناس آمريكايى مكتب «رفتارگرايى» را آغاز مى كند كه همه توانايى هاى انسانى را نتيجه تعامل با محيط مى داند و نه صفات ذاتى. ۱۹۳۱ _ وينتروپ كلوگ و همسرش شمپانزه اى را همراه كودكشان بزرگ مى كنند تا اثرات ژن ها و محيط بر رفتار را مطالعه كنند.
۱۹۳۵ _ سياست بهسازى نژادى (يوژنيكز) همه ايالت هاى آمريكا به جدا كردن افراد دچار معلوليت هاى ذهنى را از بقيه مردم سوق مى دهد و ۳۵ ايالت به عقيم سازى اجبارى اين افراد روى مى آورند. تنها در كاليفرنيا ۲۰ هزار نفر از افراد «عقب مانده» عقيم مى شوند.
۱۹۴۳ _ روانشناس آموزشى انگليسى سيريل برت شواهدى از يك تحقيق بر روى گروهى از دو قلوها را منتشر مى كند كه حاكى از آن است كه هوش عمدتاً توسط ژن ها معين مى شود. اين تحقيق باعث تغيير نظام آموزشى انگليس مى شود.

۱۹۵۸ _ هرى هارلو روانشناس آمريكايى نتايج تحقيقاتش بر روى ميمون ها را منتشر مى كند كه نشان مى دهد چگونه رفتار ناشى از ژن ها مى تواند بر رفتار آموخته شده غلبه كند.
۱۹۷۵ _ انتشار كتاب «سوسيوبيولوژى» اثر ادوارد او ويلسون جانورشناس آمريكايى از دانشگاه هاروارد. منازعه طبيعت / تربيت را زنده مى كند و ويلسون به جبرگرايى ژنتيكى متهم مى شود.
۱۹۹۸ _ جوديت ريچ هريس كتاب پرفروش «پندار تربيت» را منتشر مى كند كه بى پايه بودن مدعاهاى ديرين در مورد نقش طبيعت يا تربيت را در رشد دوران كودكى آشكار مى كند.
۲۰۰۱ _ مطالعه ژنوم انسانى نشان مى دهد كه ژن هاى انسان به ۳۰ هزار عدد محدود مى شود، بنابراين ظرافت هاى رفتار انسانى تنها براساس اثرات ساده ژنتيكى قابل توضيح نيست.

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308