جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  30/06/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > مقالات عمومي

فرهنگ صلح
گروه: مقالات عمومي
منبع: موسسه پژوهشي كودكان دنيا

صلح از ذهن انسانها ريشه مي گيرد.

هر انساني در يك محيط سالم مي تواند با ارزشهاي زندگي آشنا شود، خود و ديگران را دوست داشته باشد، به همه موجودات احترام بگذارد وبياموزد كه اجازه ندارد حق حيات وزندگي را از كسي دريغ كند.

جنگ نيز از ذهن انسانها ريشه مي گيرد.
بدين ترتيب بايد درهمانجا جنگ را خشكاند و به جاي آن صلح، تفاهم، شكيبايي و عدالت را آموزش داد.

ما مي دانيم كه صلح فقط به معناي نبودن جنگ نيست، بلكه حضور در يك جامعه مدني وسرشار ازعدالت، تفاهم وهمزيستي، ديگرپذيري، آزادي، دمكراسي و عاري از خشونت، بيانگر صلح است.

ما مربيان، معلمان، والدين و مراقبان كودكان خردسال يا اين آگاهي كه بايد آموزش فرهنگ صلح را از دوران كودكي جدي گرفت، به همه كساني كه با كودكان درارتباط هستند پيشنهاد مي كنيم كه با رعايت اصول اين بيانيه زمينه ساز فرهنگ صلح در سرزمين خويش باشند.

فصل يك _ كليات

به كودكانمان آموزش دهيم:
• به همه انسانها از هر قوم، نژاد، رنگ، مذهب، و يا هر عقيده، زبان و باوراحترام بگذارند.
• هيچ فرقي بين انسانها نيست.
• هيچ انساني به خاطر طبقه اجتماعي، نژاد، رنگ و مذهب و... به انساني ديگر برتري ندارد، قرار نيست كه همه انسانها مانند هم فكر كنند و مانند هم زندگي كنند.

فصل دو _ اديان

به كودكانمان آموزش دهيم:
• به همه اديان و پيروان آن احترام بگذارند.
• همه پيروان اديان مي توانند در كنارهم با شكيبايي و همزيستي زندگي كنند.
• ازهر روش وانديشه اي كه موجب جدايي واختلاف بين پيروان اديان مي شود خودداري و پرهيز كنند.

فصل سه _ اقوم، نژاد و زبان

به كودكانمان آموزش دهيم:
• به همه اقوامي كه درايران زندگي مي كنند احترام بگذارند. مردم ترك، لر، كرد، بلوچ، ارمني، گيلك، عرب، فارس و... همه قابل احترام هستند. • هيچ قومي برتر از قومي ديگر نيست.
• بوميان منطقه خودرا بشناسند و به خرد بوميان و اقوام مختلف احترام بگذارند.
• به هيچ كس اجازه ندهند كه قومي را تحقير كنند.
• هيچ فرقي بين انسانها از بابت رنگ و نژاد آنها وجود ندارد.
• نبايد انسانها را براساس شكل ظاهرشان نامگذاري و يا شناسايي كنند.
• رنگ و نژاد امتيازي براي ارزشمند بودن نيست.
• هر انساني حق دارد كه به زبان خود صحبت كند.
• احترام گذاشتن به هر زبان يعني احترام گذاشتن به پيشينه فرهنگي مردمي كه به آن زبان صحبت مي كنند.
• توجه به انواع زبانهاست كه مي تواند زبان ما را غني كند.

فصل چهار _ جنسيت

به كودكانمان آموزش دهيم:
• انسانها به خاطر زن يا مرد بودنشان برتر و يا مهمتر نيستند.
• از هر نوع رفتاري كه بين دختران و پسران تبعيض قائل مي شود پرهيز كنند.
• هرگز قصه ويا شعري كه دختران را ضعيف و يا ناتوانتر از پسران معرفي مي كند باور نكنند.

فصل پنج _ معلوليت

به كودكانمان آموزش دهيم:
• به همه افرادي كه در يكي از تواناييهاي جسمي، ذهني و حسي مشكل دارند احترام بگذارند و به آنها توجه كنند.
• تلاش كنند كه تا با معلولين ارتباط برقرار نمايند و آنها را در فعاليتهاي اجتماعي سهيم كنند.
• اين حق همه كودكان است كه در كنارهم زندگي كنند.

فصل شش _ پناهندگان

به كودكانمان آموش دهيم:
• به همه انسانهايي كه به سرزمين ما مهاجرت كرده اند و يا پناهنده شده اند احترام بگذارند.
• گفته هاي كساني كه پناهندگان را انسانهاي بد و يا مزاحم مي دانند باور نكنند.
• راههاي ارتباط بيشتر با پناهندگان را بيابند.

فصل هفت _ محيط زيست

به كودكانمان آموزش دهيم:
• كره زمين را با تمام منابع طبيعي آن حفظ كنند.
• از وسايلي كه محيط زيست را تخريب مي كند استفاده نكنند.
• به هيچ حيواني آزار نرسانند.
• مراقب حيوانهايي كه نسلشان در خطر است باشند.
• درختها را از بين نبرند و آب و هوا را آلوده نكنند.
• فرهنگ صلح بدون حفظ محيط زيست معنا ندارد.

فصل هشت _ خشونت

به كودكانمان آموزش دهيم:
• رفتار خشونت آميز نسبت به انسانها و موجودات ديگرنداشته باشند.
• عوامل خشونت زا رابشناسند و در از بين بردن آن فعاليت كنند.
• از دست، پا و انديشه خود براي صلح و دوستي استفاده كنند.
• به هيچ انساني آزار نرسانند.
• كشتار انسانها را امري زشت و ناپسند بدانند.
• از حرفها، برنامه ها اسباب بازي ها و فيلمهايي كه خشونت را تبليغ مي كند پرهيز كنند.
• و ياد بگيرند كه رفتار خشونت آميز اولين و آخرين راه براي حل مسايل و مشكلات نيست.

فصل نه _ ارزشهاي زندگي

به كودكانمان آموزش دهيم:
• به ارزشهاي زندگي احترام بگذارند و آنها را در زندگي خود به كار بگيرند.
• صداقت، فروتني، سادگي، اتحاد، دوست داشتن، شكيبايي، مسئوليت پذيري، شادي، تحمل، احترام، همكاري و... ارزشهايي هستند كه روزانه بايد آنها رابا خود تكرار و در زندگي آنها را رعايت نمود.
• براي درك نظرات ديگران اشتياق نشان بدهند.
• براي پذيرش ديگران پيش قدم شوند.

فصل ده _ خانواده

به كودكانمان آموزش دهيم:
• به اعضاي خانواده خود و خانواده هاي ديگر احترام بگذارند.
• همه انسانهايي كه در روستا، شهر و سرزمين ما زندگي مي كنند جزو خانواده بزرگتري هستند كه ما به آن تعلق داريم.
• به فرهنگ و آداب و سنتي كه هر خانواده دارد احترام بگذارند.
• به شخصيت و خرد اعضاي سالمند خانواده ها احترام بگذارند.

فصل يازده _ مشاركت

به كودكانمان آموزش دهيم:
• براي شنيدن حرفها و نظرات ديگران تلاش كنند.
• به موقعيت جمع فكر كنند و به كارهاي جمعي احترام بگذارند.
• در فعاليتهاي ديگران سهيم شوند و ديگران را در فعاليتهاي خود سهيم كنند.
• در انجام كارهاي مختلف به نظرات ديگران توجه كنند.
• اجازه ندارند به تنهايي براي جمعي تصميم بگيرند وآن تصميم را به ديگران تحميل كنند.
• براي درك بخشهاي مشتركي كه بين انسانها و گروه هاي مختلف وجود دارد تلاش كنند.

فصل دوازده _ آزادي

به كودكانمان آموزش دهيم:
• به همه تفاوتها و تنوعها احترام بگذارند. قرار نيست كه همه انسانها شبيه به هم باشند و مانند هم فكر كنند.
• به عقايد ديگران احترام بگذارند.
• از پيشداوري پرهيز كنند.
• از هر چيزي كه ارزش انساني را به خطر مي اندازد بپرهيزند.
• به ديگران اجازه بدهند كه آزاد فكر كنند وكسي را مجبور به پذيرفتن عقايد خود نكنند.
• به آزادي انسانها احترام بگذارند.
• آزادي با رعايت عدالت معنا پيدا مي كند. آزادي با عدالت كامل مي شود.

فصل سيزده _ حقوق شخصي

به كودكانمان آموزش دهيم:
• با حقوق خود آشنا شوند.
• ساير كودكان و دوستان خود را با پيمان جهاني حقوق كودك آشنا كنند.
• با حقوق بشر آشنا شوند و به حقوق بشر احترام بگذارند.

فصل چهارده _ صلح

به كودكانمان آموزش دهيم:
• براي صلح جهاني تلاش كنند و صلح را مقدم بر هر نوع درگيري بدانند.
• عشق به انسانها را تمرين كنند.
• براي دستيابي به صلح جهاني با فرهنگ ملل ديگر آشنا شوند.
• ياد بگيرند كه راه نجات انسانها فقط و فقط در سايه صلح و همزيستي است.

فصل پانزده _ تعهد جمعي

ما مربيان، معلمان، مراقبان، والدين و علاقه مندان به گسترش فرهنگ صلح با پذيرفتن مفاد اين بيانيه مي كوشيم موارد فوق را رعايت كنيم وهمزمان آن را به كودكان پيرامون خود آموزش دهيم.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837