جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  13/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > افسانه ها و فرهنگ توده

اندر گرمابه رفتن
گروه: افسانه ها و فرهنگ توده

چون بگرمابه رفتن حاجت اوفتد بر سيري مرو كه زبان دارد. اما گرمابه سخت جليل است شايد گفتن كه تا حكيمان بناها ساختند از گرمابه بهتر هيچ بنا نساختند.
ولكن با همه نيكي هر روز بگرمابه رفتن سود ندارد بل كه زيان دارد كه عصبها و مفاصل نرم گرداند و سختي وي ببرد و طبيعت عادت كند هر روز بگرمابه رفتن، تو چون يك روز نه روي آن روز تن تو چون بيماري بود و اندامها درشت شود چنان بايد كه هر دو روز يك روز شود تا هم تن را سود دارد و هم برعنائي منسوب نكنند.

و چون بگرمابه روي اول بخانه سرد شو و يك زمان توقف كن چندانكه طبع از وي حظ٧ي يابد. آنگه در خانه ميانگي رو و آنجا يك زمان بنشين تا از آن خانه نيز بهره يابي. آنگه در خانه گرم شو و ساعتي همي باش تا حظ٧ خانه گرم نيز بيابي. چون گرما در تو اثر كرد در خانه خلوت رو و آنجا سر بشوي.

و بايد كه در گرمابه بسيار مقام نكني و آب سخت گرم و سخت سرد برخورد نه ريزي، معتدل بايد كه بود. و اگر گرمابه خالي بود غنيمتي بزرگ دان كه حكما گرمابه خالي را غنيمتي دارند از جمله غنيمتهاي بزرگ.

و چون از گرمابه بيرون آيي موي سخت خشك بايد كردن وانگه بيرون رفتن نفع و ضر٧ گرمابه اينست كه گفتم. اما در گرمابه از آب خوردن پرهيز كن كه سخت زيان دارد و استسقا آورد مگر سخت محرور بود، آنگه روا باشد كه اندكي بخورد.

- رعنائي: خودآرائي
- خانه سرد: سردخانه حمام، سربينه
- حظ٧: خرسندي و خرمي
- مقام كردن: توقف كردن
- استسقا: مرضي كه آب در شكم گرد مي آيد
- محرور: گرمازده

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837