جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/09/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۴۱
گروه: جان كلام

انجيل لوتا:

خوشا به حال شما كه اكنون گرسنه ايد، زيرا كه سير خواهيد شد.

خوشا به حال شما كه اينك گريانيد ، چرا كه خواهيد خنديد. ***

مسيح:

ببينيد كه گلهاي سوسن چگونه رشد مي كنند، آنها نه عشق ميورزند و نه دور خود مي پيچند.

از طبيعت بياموزيد كه چگونه همه امور به انجام مي رسند و چگونه معجزه زندگي بدون نا خشنودي و اندوه آشكار مي شود. ***

اكهارت تول : كيفيت آگاهي شما در اين لحظه عامل اصلي تعيين كننده آينده شماست و مهمترين گامي كه مي توانيد در راه دگرگوني هاي مثبت بر داريد ؛ آن است كه تسليم شويد. هر اقدام ديگري فرعي خواهد بود. تسليم حكمت ساده و در عين حال والاي انعطاف پذير بودن در برابر زندگي و مقاومت نكردن در برابر آن است. ***

اشو : « رابطه عاشقانه» با پدر و مادر شروع مي شود و با آنها هم خاتمه مي يابد و اين دايره كامل مي شود. اگر جايي از اين دايره نيمه كاره باشد تمام زندگيت آشفته و پريشان باقي خواهد ماند. كسي كه بتواند با پدر و مادرش ارتباط بر قرار كند ، فوق العاده احساس شادماني و خوشبختي مي كند. اين دشوار ترين كار در اين عالم است ، چون شكاف بس عميق است و بزرگ. ***

سوريا سينگر : بچه كه بوديم ، بازي خورشيد بر خيزابه هاي موج دار ما را به آستان خداوند كشيد. آيا هر گز ديده ايد كودكي به يك چراغ روشنايي يا به ماه خيره شده باشد؟ روشهاي مينوي را كودكان و بچه هاي خردسال به گونه نهادي كشف كرده اند: نگه داشتن نفس، خيره شدن بي هم زدن چشم، ايستادن روي سر، چرخيدن گرد دايره، نشستن بي جنبش و بازگويي دوباره و دوباره واژه ها تا جايي كه هر چيز ديگرهستي خود را از دست بدهد. از انديشيدن به اينكه ژرف نگري كار ويژه اي است دست برداريد. از انديشه كردن به هر چيز دست برداريد. به جهان پيرامون خويش بنگريد چنان كه گويي هم اينك به سياره زمين پاي نهاده ايد. چهره طبيعي درختان را كه در زمين ريشه كرده اند ببينيد، گياهان، جانوران، دلبستگي هاي دروني آنها به يكديگر را به نظر آريد. خود را از چشم سگي كه در پارك نشسته ببينيد و گل را از راه بويش بنگريد و كوهستان را از توده مندي اش، آنگاه كه ذهن بگذارد موضوعاتش دست نخورده بمانند شايد ديگر نه ذهني باشد و نه موضوعي ، تنها يگانگي نفس گير باشد، وبس. ***

ويليام شكسپير « من هماني هستم كه مي خورم ، مي پوشم آنچه را كه مي گيرم، به تنفر، مديون كسي نيستم، و به شادماني كسي حسادت نمي ورزم»

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837