جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  28/06/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > مكاتب فلسفي

مكتب سقراط

گروه: مكاتب فلسفي

سقراط مردي كه پيوسته پرسش ميكرد و حكيمي كه مي دانست هيچ نمي داند.

وي پسر سرفونيكوس (مظهر دانائي) سنگ تراش و مجسمه ساز و فرزند زن قابله اي كه بسيار با فظيلت بود مي باشد.

او با روش پرسش كه به (استهزا سقراطي) معروف است خطاي مخاطب را ظاهر ميكرد چه سقراط عقيده داشت كه دانشي ندارد و اساس فلسفه اش روي دو اصل قرار داشت:

الف- دانش چيزي جز تذكر نيست

ب- سرچشمه تبهكاري ناداني است.

نيكي در نظر سقراط امري كلي و انتزاعي نيست بلكه چيزي است شخصي و عملي. او ناداني را مايه تمام بد بختي ها مي دانست و براي دموكراسي ارزش قائل نبود.

او براي رسيدن به هدف خود شيوه استقراء(از امور معلوم جزئي بهدف مجهول كلي رسيدن)را بكار ميبرد يعني در هر باب شواهد و امثال از امور جاري عادي ميآورد و سپس از اين جزئي ها تدريجا به كلي ها ميرسد و پس از دريافت قاعده كلي آنرا بر موارد خاص تطبيق ميداد.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308