جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  28/03/1398
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۴۶
گروه: جان كلام

اونامونو :

هرگاه مى انديشم از مردن گريزى نيست. بر شولاى خود به خواب خوب سيرى ناپذير خويش مى روم .

تى اس اليوت:

ما در جست وجوى نقطه ثابت جهان گردان، دور خود مى چرخيم.

رومن رولان:

براى كسى كه نمى گذرد، هيچ چيز درگذر نيست.

نيچه :

حقيقت همواره در جايى است كه دشوارى بيشتر است.

امرسون :

اين لحظه هم مانند تمامى لحظات مقدس است؛ اگر بدانيم صرف چه مى كنيم.

انسان فرهيخته گله و شكايت نمى كند.

بدون وجد و شوريدگى، هيچ چيز بزرگى به دست نمى آوريد.

بشر بى رحم ترين موجود نسبت به خود است .

هنرى ديويد ثرو :

به خوشبختى ايمان دارم، براى همين سخت تلاش مى كنم.

ساموئل جانسون :

ازدو راه به آگاهى مى رسيم؛ بدانيم دنبال چه هستيم و كجا جست وجوى اش كنيم.

سيلويا پلات :

هيچ چيز بدتر از يك بغل دست نوشته چاپ نشده نيست.

چارلز ديكنز :

براى شناخت افكارتان بهترين راه اين است كه آنها را بنويسيد.

جان درايدن :

خوب نوشتن را بياموز؛ در غير اين صورت هرگز ننويس.

دن دليلو :

مى نويسم تا دريابم چقدر مى دانم.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308