جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/09/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۴۶
گروه: جان كلام

اونامونو :

هرگاه مى انديشم از مردن گريزى نيست. بر شولاى خود به خواب خوب سيرى ناپذير خويش مى روم .

تى اس اليوت:

ما در جست وجوى نقطه ثابت جهان گردان، دور خود مى چرخيم.

رومن رولان:

براى كسى كه نمى گذرد، هيچ چيز درگذر نيست.

نيچه :

حقيقت همواره در جايى است كه دشوارى بيشتر است.

امرسون :

اين لحظه هم مانند تمامى لحظات مقدس است؛ اگر بدانيم صرف چه مى كنيم.

انسان فرهيخته گله و شكايت نمى كند.

بدون وجد و شوريدگى، هيچ چيز بزرگى به دست نمى آوريد.

بشر بى رحم ترين موجود نسبت به خود است .

هنرى ديويد ثرو :

به خوشبختى ايمان دارم، براى همين سخت تلاش مى كنم.

ساموئل جانسون :

ازدو راه به آگاهى مى رسيم؛ بدانيم دنبال چه هستيم و كجا جست وجوى اش كنيم.

سيلويا پلات :

هيچ چيز بدتر از يك بغل دست نوشته چاپ نشده نيست.

چارلز ديكنز :

براى شناخت افكارتان بهترين راه اين است كه آنها را بنويسيد.

جان درايدن :

خوب نوشتن را بياموز؛ در غير اين صورت هرگز ننويس.

دن دليلو :

مى نويسم تا دريابم چقدر مى دانم.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837