جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/09/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۵۳
گروه: جان كلام

1- تيپولا :
همچون ني تو خالي با پيكر خود احساس راحتي كن . ني تو خالي ني لبكي مي شود كه خداوند دميدن در آن را آغاز مي كند .
2- اشو :
آسوده باش ، آرزوي چيزهاي روحاني نكن ، حتي خدا را طلب نكن ، خدا طلب كردني نيست . هر وقت تو عاري از خواسته ها و آرزوها بودي ، خدا به تو روي مي آورد . آزادي طلب كردني نيست زيرا تمنا و آرزو اسارت است ، وقتي فاقد آرزو بودي ، آزاد هستي .

3- سيمون دوبوآر :
زندگي درگير جاودانه ساختن و فرا رفتن از خود زندگي است و چنانچه همه ي كارش حفظ خودش باشد ، آنگاه زيستن فقط نمردن خواهد بود .
4- شري بارتا ساراتي راجاگپا جري :
قانوني هست كه مي گويد كسي كه آگاهي دارد و نافرماني مي كند بيشتر از آنكه نمي داند و اطاعت نمي كند سزاوار مجازات است . در معنويت موفقيت داراي قواعد اندكي است . آنجا كه عشق باشد شما به هيچ چيز ديگري نياز نداريد ، اگر نباشد به صبر و بردباري ، ايمان و جرات و شهامت نياز داريد . شجاعت فقط آنجائيست كه ايمان باشد . ايمان مي گويد هرچه به سر من بيايد ، او با من خواهد بود ، و وقتي « او » با من باشد ، هرچه پيش آيد به صلاح من خواهد بود .

5- لقمان:
بدي كه مردم با تو كنند و نيكي كه تو با مردم كني فراموش بايد كرد . خدا و مرگ را به ياد بايد داشت .
6- اوشو :
هر پيوندي به تنهايي هدف نيست . عشق هدف غايي است ، اگر پيوند به عشق مي انجامد زيبا و نيكوست . اگر عشق ويرانگر است از اين پيوند چه حاصل ؟

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837