جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  28/06/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > مكاتب فلسفي

اگزيستانسياليسم (اصالت وجود)
گروه: مكاتب فلسفي

از مكاتب جديدي است كه ريشه اي بس قديمي دارد . اين مكتب چند سال بعد از جنگ جهاني اول در آلمان ظهور و بعد به سرعت در فرانسه و ايتاليا گسترش يافت از خصوصيت هاي اين دسته ضديت با سياست هايي است كه آدميان را بازيچه قواي تاريخي مي انگارد. آنان ميكوشند به نحوي از انحاء آزادي و اهميت شخصيت انسان را تاكيد كنند و با يك نوع آناريشيسمي كه ويژه خود آنانست از قيد و بند برهانند .

اگزيستانسياليست ها وجود را مقدم بر جوهر ميدانند در نظر آنان وجود و جوهر دو چيز متفاوت هستند آنان زندگي را پوچ ، نامعقول ،و بي هدف ميدانند مي گويند همه در اين دنيا رنج مي برند همه مي سوزند در واقع اگزيستانسياليست ها آموزندگان ياس مطلق ميباشند .

بنيان گذار اين مكتب مردي به نام« سورن كي يركه گور » (1813-1855) بود . او ميگويد وقتي جوان بودم خنديدن را فراموش كردم و بعدها چون چشم گشودم و حقايق را ديدم شروع به خنديدن كردم و تا امروز خندهايم قطع نشده است . مسخره بازيهاي زندگي را ديدم و خنديدم .

« هايدگر » (1889-تولد) نيز مؤسس مكتب (فنومنولوژي اگزيستانسياليست) ميباشد.گر چه هايدگر خود را اگزيستانسياليست نميداند اما او به تكامل رساننده اين مكتب است . « ژان پل سارتر » نيز از بزرگان اين فلسفه است.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308