جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  19/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > مكاتب فلسفي

ماترياليسم
گروه: مكاتب فلسفي

مكتب ماترياليستم يا ماديات از مكاتب بسيار قديم مي باشد و تاريخ آن به يونان كهن ميرسد .

طالس ، هراكليت ، ذيمقراطيس ، اپيكور ، هابز (1588-1679) بيكن ، هولباخ (1723-1789) هلوسيوس (1715-1771) و فلاسفه متمايل به ماديات از قبيل دكارت - لاك - اسپينوزا - اگوست كنت - اسپنسر از آنجمله هستند .

در اين مكتب اعتقاد به اين است كه تنها ماده وجود دارد و روح و هر چيز ديگر كه حالت متافيزيكي و عنوان ماوراء الطبيعه داشته باشد مانند خدايان و روح و فرشتگان وجود ندارند و اين پندار آدمي است كه آنها را بوجود آورده است.

تفاوت ماترياليسم با ايده آليسم آنست كه در ايده آليسم گفته ميشود اشياء در ذهن ما وجود دارد نه خارج از آن ماده وجود خارجي ندارد و اگر چه دارد رونوشت اصل است موجودات انعكاس افكار ماست.

اما ماترياليسم معتقد است كه ماده در خارج از ذهن وجود دارد و ماده موجود روح است و جهان حقيقي است عيني نه ذهني و درست بر خلاف ايده آليسم كه ميگويند زمان و مكان غير از فكر چيز ديگري نيست ماترياليست ميگويد ماده در حركت است و در زمان و مكان وجود دارد .

پيروزي مسيحيت در اروپا عقيده ماترياليست كلاسيك قديم را مدتها منسوخ كرد تا سرانجام در اواخر رنسانس دوباره اين فكر تجديد حيات يافت.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308