جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  22/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

نان و شراب
گروه: نقد و ادبيات
منبع: حسين مقدم

اين داستان گوياي مذهب است اما در پنهاني ترين نقطه درون سوسياليزم و در زير پوشش ضد مذهب، قهرمان داستان به نوعي ، مسيحي ، ديگر است. همچنين تحليلي است ژرف بر سياست و زندگي توده ها -در ايتاليا ي زمان وقوع اين داستان و نيز تحليل سه عنصر: سوسياليزم ، فاشيزم و كليسا كه هر كدام از آنها به تنهايي خصايص آن دو ديگر را داراست و هر يك مي تواند نمادي از تماميت خواهي دو جزء ديگر باشد .

اسپينا قهرمان داستان، نماينده تفكر سوسياليزمي است كه بر عليه فاشيسم مي جنگد ، فاشيسمي كه در بطن خود فناتيزم و ارتجاع سياه مسيحيت و كليسا را پنهان كرده است. و كتاب به شرح تضاد هاي موجود در اين سه عنصر لجام گسيخته مي پردازد كه ايتاليا را به مثابه پيكري ، پاره پاره مي كنند.

شخصيت اسپنيا در اين كتاب گوياي تضادي عميق بين باور ها (ايده آل ها) و واقعيتها (رئال بودن دنياي موجود) است.

وي هر چند سوسياليست است اما از دگماتيسم فاصله بسياري دارد چرا كه دائما در كار انتقاد از خويش و نحوه عملكرد خود مي كوشد و دست به تحليل آينده سوسياليزمي ميزند كه به آن اعتقاد دارد و به همان تباين عميق بين نهضت و نظام مي رسد . تا وقتي يك نهضت به نظام تبديل نشده پوياست ، آزاديخواه است و از خود انتقاد مي كند اما به مجرد دستيابي به قدرت و تبديل به يك نظام ، تمامي آن ويژگيها را از دست مي دهد و در تعصب كور خود فرو مي رود و غرق مي شود.

در واقع كتاب سعي در گفتن اين حقيقت دارد كه توضيح فوق نمي تواند توجيهي منطقي و عادلانه باشد چرا كه فاشيسم به دليل همين توجيه هايش از ميان برداشته شد و اگر از آن سو فاشيسم هيولائي است كه بي منطق مي كوبد و از بين ميبرد پس چرا سوسياليستها كه داعيه مبارزه با آن را دارند نيز همانطور رفتار مي كنند.

از طرفي ديگر از ضلع سوم مثلث ، با كليسا و باور هاي خرافي مذهبي روبرو شويم نويسنده در اين اثر جهل، تعصب، و فسادي را كه تا عمق و ريشه پيكره كليسا ريشه دوانده است، را به خوبي مي شكافنند و در ترسيم ايتالياي جهل زده ، تاريك و بي فرهنگ كوشيده است. ايتاليايي كه در آن جايي براي آزاد زيستن جز در خدمت به ظلم و حكومت نيست ، كشوري كه كليسا در رأ س هرم ستم آن قرار دارد و به تبليغ مذهبي مي پردازد كه چيزي جز همان افيون معروف توده ها نيست.

از اين روست كه يك مبارز متعهد و معتقد به باورها و در عين حال رئاليست بايد قيام كند و براي بهبود اوضاع دست به ايثار و قرباني كردن خويش بزند و عيسي وار صليب بر دوش كشد. بنا بر اين اسپنيا در تمام مدت در جستجوي يك پايگاه اصيل و ارزشمند، حركتي دائم دارد و وجود او به مثابه يك انقلاب دائم است كه هر لحظه پويا تر و كاملتر مي شود.

اين كتاب، داستاني است ناب و اصيل كه از يك اقدام و مبارزه متعهدانه سخن مي گويد كه بيانگر اين واقعيت است :

نشوي واقف يك نكته ز اسرار وجود

تا نه سرگشته شوي دايره امكان را

ياد مردان خدا باش! كه در كشتي نوح

هست خاكي كه به آبي نخرد توفان را

ويا

سرم به دنيا و عقبي فرو نمي آيد

تبارك الله از اين فتنه ها كه در سر ماست!

نداي عشق تو روزي در اندرون داند

فضاي سينه حافظ هنوز پرز صداست

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308