جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  14/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

آنها به اسبها شليك مي كنند
گروه: نقد و ادبيات
نویسنده: هوراس مك كوي
منبع: حسين مقدم

رابرت سيبرتن، جواني از اهالي آركانزاس كه آرزوي كارگردان شدن را در سر مي پروراند ، پس از چندين بار سعي و تلاش براي ورود به هاليوود و ناكام ماندن در رسيدن به مقصود، ناچار مي شود براي گذراندن زندگي در يك ماراتن رقص شركت كند. هم رقصش دختري يتيم و سرخورده ازاهالي تگزاس است كه به افسردگي شديد روحي دچار است و از ناهنجاريهاي عصبي رنج مي برد .

ماراتن رقص به واسطه قوانين خاصش به مسابقات اسب دواني تشبيه مي شود. و دراين مسابقه زوجي كه در هر دور ، مقام آخر را كسب كنند ، از ماراتن حذف خواهند شد. در پس اين مسابقه اسب دواني زواياي پنهان و آشكار جامعه سرمايه داري و مصرف گرايي آمريكا كم كم خودش را نشان مي دهد و به واسطه قلم تواناي نويسنده ، ابعاد كثيف و غير انسانيش را بيش از پيش آشكار مي كند .

جنگلي مملو از حيوانات وحشي و درنده كه حيوانات ديگر و حتي خودشان را مي درند و براي يك روز زندگي بيشتر ، از هيچ عملي رويگردان نيستند هوراس مك كوي، به عنوان طلايه دار نقد و تحقير رويايي آمريكا ي بزرگ شناخته مي شود. در وراي رويدادهاي جنگ اول و دوم جهاني كه با در هم شكسته شدن قدرت هاي بزرگ اروپايي ( مانند امپراطوري اتريش يا عثماني) و ظهور حزب بلشوويك شوروي و انقلاب 1917 روسيه همراه بود، آمريكا نا گهان به مقام قدرتمند ترين و ثروتمند ترين كشور جهان رسيد.

همراه با اين اوج گرفتن نا گهاني، افسانه مهاجران گمنام و فقير اروپايي كه در عرصه هاي مختلف اقتصادي- هنري يا ورزشي در آمريكا به ثروت و شهرت و موفقيت دست يافته بودند نيز سير صعودي خود را طي نمود. اين چيزي است كه به نام روياي آمريكايي شهرت يافته است. نقابي فراخ و گسترده ، همراه با جاذبه هاي ظاهري براي استتار حقيقت هاي اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي تلخ جامعه آمريكا. جامعه اي در ظاهر آزاد و ليبرال و در باطن زنداني مخوف ترين و متحجر ترين ملا حظات و در بند قواعدي محافظ كارانه و نا نوشته اما به شدن مورد اجرا.

محيطي كه قوي، ضعيف را مي درد و زندگي تنها و تنها نبردي شبانه روزي است براي ادامه حيات در چرخه اي ديوانه وار، چرخهاي متشكل از توليد براي مصرف و مصرف براي توليد. نقطه اي كه پايان فرديت را مي توان در آن به وضوح مشاهده كرد و آنچه مشهود است استيلاي تعيين هاي ا جتماعي- اقتصادي و حتي اخلاقي است.

فرد به مشابه سوژه اي متشكل در برابر اين هجوم همه جانبه اثره جامعه از نظر فكري كاملا غير مسلح و دست خالي است و توان عقلي و قدرت لازم براي دفاع از حريم شخصي و استقلال فردي خود را ندارد. مردان و زناني كه برده قوانين و نيازهاي اقتصادي جامعه خود هستند و انديشه و تفكر مستقلشان را در برابر ساختار هاي ارزشي اخلاقي موجود( كه همين نيازها و قوانين اقتصادي باز توليد مي كنند) از دست داده اند.

در چنين شرايطي هست كه مرداني آگاه و شجاع چون مك كوي اين نقاب پر زرق و برق را مي درند و با نمايش ابعاد تيره اين نظام هاي غول آسا كه در پس پرده استتار« روياي آمريكا» پنهان شده بود، بشريت نوين را با دردهاي مزمن و پنهان اما عميق و تباه كننده اش آشنا مي كنند. آنها كه در بيرون از روابط اجتماعي- اقتصادي جامعه آمريكا و از زاويه اي جديد و مسلط به كشور خود مي نگرند ، مانند روشنفكران تيزبين و باريك انديش دردها - زشتي ها و تباهي هاي جوامع سرمايه داري را در پس دريايي از نيرنگ و فريب مي بينند، حس مي كنند و با حضور ذهني كامل تصويري شگفت انگيز از اين مصائب بشر نوين را به دست مي دهند، بشري كه در زير بمباران تبليغاتي و استيلاي فكري و فرهنگي اين نظام هاي سلطه گر كمر خم كرده و از برده بودن خويش غافل است.

بردگان عصر كلاسيك برده داري«در حد فاصل پدر شاهي و فئوداليسم» از موقعيت نازل اجتماعي خود آگاه بودند و براي رفع تحقير و تبعيض هايي كه درحقشان روا داشته مي شد و گسستن زنجير هاي بندگي بارها و بارها قيام مي كردند و خواب خوش اربابانشان را آشفته مي ساختند ولي بردگان نوين كه در مقايسه با اسلاف خويش صد ها بار بيشتر در معرض استثمار و بهره كشي قرار دارند- سبب جهل و عدم آگاهي از حقوق خويش براي اصلاح وضع موجود به پا نمي خيزند و لحظه به لحظه بند ها و زنجير هاي بندگي را بر دست و پايشان محكمتر مي بندند !! براي رهايي از چنين حس عظيمي، بايد ابتدا قيود فكري و استيلا بر انديشه بشر نوين شكسته شود تا او بتواند حقوق از دست رفته خويش شناسايي و دوباره تصاحب كند .

فرد به مانند يك سوژه دوباره متولد شود و استقلال خود را بازيابد . نويسندگاني چون مك كوي با آگاهي دادن، كنار زدن حجاب هاي ظاهري و نمايش حقايق تلخ و ماهيت ضد انساني نظام هاي سرمايه داري طلايه داران مبارزه بشر براي باز پس گيري اين حقوق از دست رفته محسوب مي شوند. هنگامي كه سيستم هاي فرهنگي و ساختارهاي ارزشي خاص اين نظام ها دچار اخلال و تشنج شد ، بشر كنوني مي تواند در خلاء ايجاد شده و خلوت تنهايي خود بي انديشد و درپي اين استقلال و آزادي عقلاني است كه تلاش براي آزادي كامل را از سر خواهد گرفت . ادبياتي كه وظيفه انتقال اين آگاهي را از طريق نمايش موقعيت مصيبت بار بشر به عهده دارد سياه نماست و به همين دليل ادبيات سياه نام گرفته است. اين ادبيات وجوه مشتركي دارد، مانند مسئله قانون .

در حالي كه در جوامع مدرن و سرمايه داري، قانون گرايي حرف اول و آخر را مي زند، در حقيقت امر اين منشور اتحاد و برابري از سوي فرا دستان و فرودستان هر دو نقض مي شود!! زيرا دراين جوامع ارزش و اعتبار هركس به اندازه پيشرفت او در زندگي مادي است. از ديگر وجوه مشترك اين ادبيات مي توان به نمايش تراژيك طغيان فرد عليه جامعه و مبارزه اش بر سر حريم شخصي، اشاره كرد. نبردي نا برابر كه نتيجه اش از پيش آشكار است و يا وجه روانكاوي اين ادبيات كه ما را با ترس و دلهر ه هاي افسانه هاي تنها و بي يارو ياور اين كشور آزاد آشنا مي كنند.

« آنها به اسبها شليك مي كنند» روايت زندگي يكي از همين انسانهاي درمانده است كه در برابر حقايق اجتماعي جامعه اش سر تسليم فرود مي آورد. چون خودش راوي داستان است ، ما تا اعماق افكار و احساساتش با او همراه خواهيم بود و به همين دليل او را كاملا خواهيم شناخت. ما پا به دنياي دروني او مي گذاريم كه از ديد همه پنهان است حتي گاهي مواقع از ديد خودش. هوراس مك كوي با مهارت يك رئاليست تمام عيار نشان مي دهد كه چگونه دردهاي دروني قهرمانانش ناشي از وضعيت اجتماعي اقتصادي و رواني آنهاست، قهر ماناني تحت استيلاي مطلق نظامي بيمار.

ما از زبان قهرمان داستان، سقوط ارزشها و ادعاهاي بزرگ را در نظام سرمايه داري آمريكا مي شنويم ، تصور مي كنيم و در نهايت مي بينيم. نظامي كه فقط به اسبهاي قوي آماده ورام احتياج دارد و اسبهاي سركش و ناتوان را خلاص مي كند.

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308