جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  13/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > گزارشات

نامه اتحاديه ناشران و كتابفروشان به كميسيون فرهنگي مجلس ؛
گروه: گزارشات
منبع: وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي

خريد كتاب را شفاف، عادلا‌نه و نظارت‌پذير كنيد


اتحاديه ناشران و كتابفروشان در نامه‌اي به كميسيون فرهنگي مجلس كه آن را حسن كياييان رئيس هيات‌مديره اين اتحاديه امضا كرده است، نسبت به چگونگي خريد كتاب از ناشران انتقاد و نسبت به نحوه هزينه بودجه جايگزين يارانه كاغذ در سال 1386 ابراز نگراني كرده است. در اين نامه آمده است: چنانكه حضرتعالي مستحضريد، سوبسيد كاغذ كتاب از سال 86 حذف مي‌شود. اين امر حدود 50 تا 60 ميليارد تومان (البته بدون احتساب افزايش احتمالي قيمت ارز) بار مالي اضافي بر دوش موسسات نشر كتاب و هزينه توليد كتاب مي‌گذارد، كه با توجه به وضعيت كنوني صنعت نشر و ركود بازار كتاب بسيار حائز اهميت است.


درخواست حذف سوبسيد كاغذ، به دليل آثار و تبعات منفي اين سياست حمايتي در صنعت نشر و اقتصاد ملي، يك خواسته صنفي و ملي از جانب خود ناشران بود كه به دولت داده شد، وگرچه با بحث‌ها و جدل‌هاي كارشناسانه و غيركارشناسانه ميان موافقان و مخالفان آن همراه بود، نهايتا در 13 تيرماه 1385 با تصويب شوراي اقتصاد به نتيجه رسيد و مقرر گرديد از ابتداي سال 86 اجرا شود. شايد اين نخستين بار باشد كه فعالا‌ن بخشي از اقتصاد ملي به نحوي آگاهانه، خود به دولت پيشنهاد كرده‌اند كه سوبسيد تعلق گرفته به آنان، كه يكي از مهم‌ترين و البته نامناسب‌ترين محورهاي سياست‌هاي حمايتي در صنعت فرهنگ بود، حذف شود.


<اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران> كماكان با حذف سوبسيد كاغذ موافقت دارد، ليكن اين پرسش مطرح است كه چرا ناشران كه مي‌دانند صنعت فرهنگ و نشر كتاب در اكثر كشورها بخشي است كه نيازمند حمايت است، چنين پيشنهادي را به دولت ارائه كرده‌اند؟


به نظر ما بسياري از ناشران به تدريج به اين نتيجه رسيدند كه سياست‌هاي حمايتي از صنعت نشر، كهنه، ناكارآمد، كم‌اثر و توام با فساد شده است و نياز به بازبيني و جايگزيني با سياست‌هاي حمايتي جديدي دارد كه عام، شفاف، پايدار، علني، ضد رانت، بي‌فساد، عادلا‌نه، ملي، غيربخشي و كارشناسي شده باشد.


دسترس‌پذير كردن كتاب براي آحاد ملت يا به تعبيري جهت‌دهي سياست‌هاي حمايتي از توليدكننده به سوي مصرف‌كننده، از طريق خريد كتاب براي انواع كتابخانه‌ها از جمله كتابخانه‌هاي عمومي، مدارس و مساجد؛ مي‌تواند در صورت شفافيت و برخورداري از ساز و كار عادلا‌نه، علني و نظارت‌پذير، يكي از محورهاي كارآمد حمايت از كتاب و جايگزيني مناسب براي سوبسيد كاغذ باشد، اما متاسفانه اين نوع سياست حمايتي نيز دستخوش همان آفت‌هايي شده است كه سوبسيد كاغذ با خود داشت.


اداره كتاب و كتابخواني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي از سال 84 تاكنون در حال خريد كتاب از ناشران است اما هيچگاه فهرست نام كتاب‌ها و ناشراني را كه از آنها كتاب خريده است اعلا‌م نكرده. در حالي كه در سنوات قبل فهرست نام كتاب‌ها و ناشران و تعداد كتاب‌هاي خريداري شده از آنها، به صورت هفتگي و مستمرا در نشريه <كتاب هفته> وابسته به <خانه كتاب> وزارت ارشاد اعلا‌م مي‌شد. اداره كتاب طبق مصاحبه‌اي كه مسوول محترم آن با روزنامه ايران و برخي از رسانه‌هاي ديگر انجام داده‌اند، تا اواخر دي‌ماه 85 حدود 5 ميليارد و 300 ميليون تومان كتاب از 445 ناشر خريده است كه طبق گفته ايشان اين رقم تا پايان سال 85 ممكن است به 8 ميليارد تومان هم برسد.


مبلغ خريد كتاب توسط اداره مذكور در سال 84، طبق اعلا‌م جناب آقاي حميدزاده 3 ميليارد و 300 ميليون تومان بوده است كه متاسفانه فهرست خريد مذكور نيز هيچگاه اعلا‌م نشد.


<اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران> كه حدودا هزار عضو دارد، به دليل نارضايتي وسيع ناشران از نحوه خريد كتاب و عدم شفافيت شيوه خريد، مكررا درخواست كرده است كه ملا‌ك خريد كتاب و فهرست نام كتاب‌ها و ناشراني كه مشمول خريد كتاب شده‌اند در نشريه كتاب هفته اعلا‌م شود (سوابق پيگيري اتحاديه در اين مورد به پيوست تقديم مي‌شود) اما متاسفانه پيگيري‌هاي اتحاديه تاكنون بي‌پاسخ مانده است و مسوول محترم اين بخش در مصاحبه‌شان با روزنامه همشهري 11 دي‌ماه 85، فقط به اين بسنده كرده‌اند كه: <ملا‌ك خريد كتاب مشخص است. آثاري كه مناسب و باكيفيت باشد، براي گروه‌هاي مخاطبي كه مد نظر داريم حتما خريداري مي‌شود.>


جنابعالي استحضار داريد كه طبق آمار وزارت ارشاد حدود 4 هزار ناشر از 8 هزار ناشري كه پروانه نشر دريافت كرده‌اند فعالند. بنابراين، اين پرسش مطرح است كه آيا از ميان 4 هزار ناشري كه فعاليت مي‌كنند فقط حدود 10 درصد آنان و يا 445 ناشر داراي <كتاب مناسب و باكيفيت>اند؟ آيا ساير ناشران كتاب‌هاي خود را با مجوز وزارت ارشاد منتشر نكرده‌اند و كتاب‌هاي آنها مخاطب ندارد و شايسته نيست كه در كتابخانه‌هاي كشور قرار گيرد؟ ما فكر مي‌كنيم ساز و كار فعلي خريد كتاب مناسب كتابخانه خصوصي است و نسبتي با نيازهاي كتابخانه‌هاي عمومي و خواسته‌هاي متنوع مصرف‌كنندگان كتاب ندارد و واقعا بيشتر ناشرمحور است تا كتاب و يا مخاطب‌محور. تاسف مضاعف داريم از اينكه مسوولا‌ن بخش خريد كتاب حتي حاضر نيستند فهرست نام همان 445 ناشري را كه <كتاب مناسب و باكيفيت>‌از آنها خريده‌اند منتشر كنند.


اين شيوه خريد كتاب با عنايت به 140ميليارد تومان اعتباري كه قرار است در سال 86 به جاي يارانه كاغذ كتاب و مطبوعات به منظور جهت‌دهي حمايت‌ها از توليدكنندگان به سمت مصرف‌كنندگان در اختيار وزارت ارشاد قرار گيرد، شيوه‌اي غيرشفاف، غيرعلني، ناعادلا‌نه و سليقه‌اي است و مي‌تواند ساختارهاي صنعت نشر ايران را منهدم و رشد و توسعه نامتوازن اين صنعت را در سال‌هاي آتي به شدت ناموزون‌تر سازد. لذا از حضرتعالي به عنوان نماينده ملت و رئيس محترم كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلا‌مي، مصرا تقاضا داريم مقرر فرماييد فهرست خريد كتاب در سال 84 و 85، شامل نام ناشران مشمول خريد و نام كتاب‌ها و تعداد آنها، البته با ذكر تاريخ انتشار آن كتاب‌ها در نشريه <كتاب هفته> وابسته به وزارت ارشاد منتشر شود. به‌علا‌وه با توجه به اعتبار خاصي كه براي سال 86 به وزارت ارشاد تخصيص داده شده است از جنابعالي تقاضا مي‌كنيم در جهت شفاف‌سازي و اصلا‌ح سياست‌هاي حمايتي از صنعت نشر و كتاب، ترتيباتي اتخاذ شود كه بودجه 140 ميليارد توماني (جايگزين يارانه كاغذ) وزارت ارشاد به نحوي عادلا‌نه، شفاف و نظارت‌پذير، مورد استفاده قرار گيرد.


ملا‌حظه مي‌فرماييد كه با شيوه فعلي خريد كتاب، نويسندگان و ناشران با يك مميزي چندلا‌يه و چندمرحله‌اي مواجه شده‌اند. يك بار هنگام دريافت مجوز پيش از چاپ كتاب، ‌يك بار هنگام دريافت مجوز پخش و نشر كتاب، سپس هنگام انتخاب و خريد كتاب براي كتابخانه‌ها و بالا‌خره هنگام جمع‌آوري برخي از كتاب‌ها در نمايشگاه‌هاي استاني. ما فكر مي‌كنيم اگر با مساعدت جنابعالي و ساير اعضاي محترم كميسيون فرهنگي، براي برطرف كردن اين مسائل و معضلا‌ت چاره‌اي انديشيده نشود، در سال 86 و سال‌هاي پس از آن شاهد وضعيتي بي‌سابقه و تاسفبار در حوزه كتاب و كتابخواني خواهيم بود.


اتحاديه ناشران با اطمينان از حسن‌نظر جنابعالي و اتكا به دغدغه‌هايي كه شما و ساير اعضاي محترم كميسيون فرهنگي نسبت به كتاب و شكوفايي فرهنگ مكتوب داريد، آمادگي خود را براي شركت در جلسات كارشناسانه براي بررسي فهرست خريد سال 84 و 85 (اين امر به نظر ما بسيار مهم است) و نيز ارائه طرح‌هايي به منظور اصلا‌ح سياست‌هاي حمايتي، به نحوي كه منافع ملي چراغ راهنماي آن باشد اعلا‌م مي‌دارد.


در اين نامه كه خطاب به عماد افروغ رئيس كميسيون نوشته شده و رونوشت آن به نواب‌رئيس و دو تن از اعضاي آن كميسيون ارسال شده است، به پيوست بيانيه سال 1384 ناشران درباره درخواست حذف سوبسيد كاغذ، نامه به مديركل كتاب و كتابخواني درباره فهرست كتاب‌هاي خريداري‌شده و درباره عدم دعوت از نماينده اتحاديه در هيات خريد نيز ارسال شده است.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837