جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  13/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

قدر خانواده ات را بدان ...
گروه: جان كلام
منبع: كي ناز مقدم

با فردي كه در حال عبور بود برخورد كردم
- اوو!! معذرت ميخوام
- من هم معذرت ميخوام ,دقت نكردم

ما خيلي مؤدب بوديم ، من و اين غريبه ,خداحافظي كرديم و به راهمان ادامه داديم


اما در خانه با آنهايي كه دوستشان داريم چطور رفتار مي كنيم

كمي بعد از آنروز، در حال پختن شام بودم.
دخترم خيلي آرام كنارم ايستاد
همينكه برگشتم به او خوردم و تقريبا" انداختمش
با اخم گفتم:
”اه !! از سر راهم برو كنار مگه نمي بيني چقد كار روي سرم ريخته !!

قلب كوچكش شكست و رفت
نفهميدم كه چقدر تند حرف زدم

وقتي توي رختخوابم بيدار بودم صداي آرام خدا در درونم گفت:
وقتي با يك غريبه برخورد ميكني ، آداب معمول را رعايت ميكني اما با بچه اي كه دوستش داري بد رفتار ميكني

برو به كف آشپزخانه نگاه كن.
آنجا نزديك در، چند گل پيدا ميكني .
آنها گلهايي هستند كه او برايت آورده بود.
خودش آنها را چيده. صورتي و زرد و آبي

آرام ايستاده بود تا غافلگيرت كند
هرگز اشكهايي كه چشمهاي كوچيكشو پر كرده بود نديدي

در اين لحظه احساس حقارت كردم
اشكهايم سرازيرشدند.
آرام رفتم و كنار تختش زانو زدم

بيدار شو كوچولو ، بيدار شو.
اينا رو براي من چيدي؟
گفتم دخترم واقعاً متاسفم از رفتاري كه امروز داشتم
نميبايست اون طور سرت داد بكشم

گفت :
اشكالي نداره من به هر حال دوستت دارم مامان

من هم دوستت دارم دخترم و گلها رو هم دوست دارم
مخصوصا آبيه رو

گفت :
اونا رو كنار درخت پيدا كردم ورشون داشتم چون مثل تو خوشگلن ميدونستم دوستشون داري ، مخصوصا آبيه رو


آيا ميدانيد كه اگر فردا بميريد شركتي كه در آن كار ميكنيد به آساني در ظرف يك روز براي شما جانشيني مي آورد؟

اما خانواده اي كه به جا ميگذاريد تا آخر عمر فقدان شما را احساس خواهد كرد

و به اين فكر كنيد كه ما خود را وقف كارميكنيم و نه خانواده مان

چه سرمايه گذاري احمقانه اي !!
اينطور فكر نميكنيد؟!!


به راستي كلمه “خانواده“ يعني چه ؟؟

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837