جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  05/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > مقالات عمومي

اختراعاتي كه دنيا را متحول كرد - سرفرانك هويتل ۱
گروه: مقالات عمومي

مرديكه پرش جت را ممكن ساخت

در روز جشن نيروي هوائي پادشاهاي در فرودگاه هندون عمليات ائروباتيك يكي از هواپيماها تماشاچيان را از ترس و حيرت برجاي ميخكوب كرده بود اين هواپيما توسط فرانك هويتل افسر نيروي هوائي در پرواز بود. پيچ و خمها و معلقهاي سرسام آور آن بقدري متهورانه و ماهرانه بود كه تماشاچيان هر آن فريادي از سينه برميكشيدند و خيال ميكردند كه ديگر اين بار هواپيما و راننده اش سقوط خواهند كرد.

فرانك هويتل بعد از چندين سال كوشش و پا فشاري توانسته بود در اين جشن در پائيز سال 1928 شركت نموده خود را بعنوان يكي از زبده ترين قهرمانان هوانوردي و عمليات آئروباتيك معرفي نمايد.

فرانك هويتل در سال 1907 در شهر كاونتري متولد شد و در 11 سالگي بكالج ليمينگتن رفت. وي از همان اوان كودكي عشق مفرطي بهوانوردي داشت و بمحض آنكه سنش اجازه داد وارد خدمت نيروي هوائي پادشاهي شد و بعنوان يك شاگرد معمولي شروع بكار كرد.

در مدت سه سال دوره شاگردي فرانك هويتل استعداد و علاقه خود را بخوبي ظاهر ساخت و ضمن آزمايشهاي شخصي مدلهاي هواپيماي تازه اي طرح و تعبيه نمود و در نتيجه توانست در كالج نيروي هوائي پادشاهي در لينكلن شاير بعنوان دانشجوي هوانوردي پذيرفته شود. پس از اتمام تحصيلات دانشگاهي فرانك هويتل در سن 20 سالگي دانشنامه خود را تحت عنوان « ترقيات آينده هوانوردي» تكميل و تقديم استادان كرد، اين دانشنامه باندازه اي حاوي مطالب تازه و نظريات حيرت انگيز بود كه استادان ويرا بفكر انداخت با ديوانه اي سروكار پيدا كرده اند و شايد براي خلاص شدن از شر وي فوراً نمره رد٧ي روي آن گذاردند. فرانك هويتل درهمانوقت نوشته بود كه باعتقاد وي هواپيماي بنزيني و پروانه دار بزودي متروك خواهد شد و جاي خود را به هواپيما هاي جديدي كه با توربين گاز و سيستم جت با نيروي فوق العاده اي حركت ميكند خواهد داد.

در توضيح فني اين مطالب چنين بيان كرده بود: « بجاي آنكه مانند ماشينهاي بنزيني انفجارهاي منقطع و منفردي باعث بالا و پائين رفتن سنبه اي در استوانه گردد و پروانه را بحركت درآورد در دستگاه هاي جديد توربين گازي، ماده محترقه بطور دائم ميسوزد و گاز متراكم حاصله از احتراق با فشار زياد بروي پره هاي توربين آنرا بگردش درميآورد و اما در موضوع سيستم جت، وقتي گاز هاي متراكم از لوله عقبي ماشين بافشار فوق العاده خود خارج شود در اثر اصطكاك شديد گاز با جو مجاور و عكس العمل حاصله از آن دستگاه بسرعت بسوي جلو رانده ميشود بعين مانند لگدزدن تفنگ كه عكس العمل خروج فشنگ از جهت مقابل ميباشد.»

فرانك هويتل از مدتها قبل درباره اين ماشين جديد كه مبتني براساس فزيكي ساده اي بود فكر كرده و اكنون با عقيده محكم بدان ايمان داشت. اين دانشنامه اولين سنگ بناي ساختمان جت محسوب ميگردد.

وزارتخانه اعتنائي نميكند

فرانك هويتل آرزو داشت زودتر از رقباي ديگر موفق بساختن هواپيماي جت گردد. در اين اوقات وي بعنوان افسر دائمي در نيروي هوائي پادشاهي مشغول خدمت شده و پس از اتمام تحصيلات خود در « مدرسه مركزي پرواز» اينك يكي از برجسته ترين مردان نيروي هوائي بريتانيا محسوب ميشد. فرانك هويتل ضمن انجام خدمات خود در نيروي هوائي با افسر جوان ديگري بنام پاتريك جانسون آشنا شد.

جانسون چون بر نظريات عجيب و غريب هويتل آگهي يافت ويرا بيار تحسين كرد و فكر حركت هواپيما بنيروي جت و با توربين هاي گازي را كاملاً عملي دانست و به فرانك هويتل اطمينان داد كه هيچيك از مهندسان و متخصصان تا آنوقت بانجام چنين اختراعي نيانديشيده بودند.

از آن پس جانسون بكمك فرانك هويتل شروع بكار كرد و در سال 1930 با كارداني و پيش بيني تمام نتيجه مطالعات و آزمايشهاي فرانك هويتل را تحت عنوان « تكميل اختراع هواپيما و وسائط نقليه ديگر باروش جديد.» به ثبت رسانيد. در اين وقت فرانك هويتل 23 سال داشت و در ميان خلبانان نيروي هوائي انگليس مقام شامخي كسب نموده بود بهمين جهت هنگاميكه نيروي دريائي انگلستان براي آزمايش هواپيماهاي مخصوص كشتي كه در موقع پرواز از روي فرودگاه كشتي هاي جنگي بوسيله منجنيقي پرتاب ميشدند تقاضاي خلبانان زبر دست و با سابقه اي از نيروي هوائي پادشاهي نمود هويتل براي انجام پروازهاي آزمايشي تعيين گرديد و بطور موقت به نيروي دريائي قرض داده شد.

اين پروازها كه بوسيله منجنيق مخصوص بر روي ميدان كم وسعت عرشه كشتي هاي جنگي بعمل ميآمد بسيار خطرناك بود و فرانك هويتل با كمال مهارت و چيره دستي توانست از عهده انجام آنها برايد.

پس از انجام اين مأموريت فرانك هويتل امتياز اختراع خود را بوزارت هواپيمائي عرضه داشت و سعي كرد علاقه مقامات مربوط را نسبت بآن جلب نمايد، ولي وزارتخانه اعتنائي بنظريه « سفيهانه» وي نكرد. پس فرانك هويتل با صاحبان كارخانه هاي صنعتي تماس گرفت، ايشان نيز آتيه اختراع هواپيماي جديد را اميد بخش نيافتند و از كمك بوي خود داري كردند.

سالها گذشت و فرانك هويتل كه از همه جا مأيوس شده بود و بدون كمك مالي هيچ كاري نميتوانست بكند امتياز اختراع خود را بكناري انداخت و در 1934 براي تحصيل رشته مهندسي وارد دانشگاه كيمبريج شد.

يكروز در سال 1936 فرانك از افسران سابق نيروي هوائي را كه همدوره اش بودند ملاقات كرد. ضمن گفتگو از يادبودهاي ايام گذشته يكي از ايشان گفت:
هيچ يادم نميرود كه دانشنامه خاتمه تحصيل تو غوغائي در ميان استادان بر پا كرد. نظريه تو چه بود؟ آيا صحبت از نوعي فشفشه بميان آورده بودي؟.
نه، موضوع هواپيماي جت بود.
آيا از آن ببعد هيچ اقدام و آزمايشي در اين باره بعمل آورده اي؟
بله! تقريباً.
اختراع خود را به ثبت رسانيدم ولي چون هيچكس بآن توجهي ننمود دوسال قبل دست از آن كشيدم و فراموشش كردم.
اينكه خيلي حيف است! فرانك بياقدري بيشتر در اين موضوع مذاكره كنيم اگر لازم باشد ما دو نفر حاضريم همه جور بتو كمك نمائيم.

باين ترتيب يك شركت بنام « نيروي جت» تأسيس شد. جانسون نيز در اينوقت بشركت نامبرده پيوست و بعنوان مشاور قضائي شروع بهمكاري با آن نمود. يك نفر رفيق ديگر نيز سرمايه اي در اختيار فرانك هويتل گذارد. كارها بجريان افتاد و سه ماه بعد طرح اولين جت روي كاغذ هاي آبي بچاپ رسيد. وزارت هواپيمائي انگلستان بفرانك هويتل مرخصي نامتناهي داد كه روي اختراع خود كار كند. وقتي نقشه چاپ شده هواپيماي جت تحويل مهندسان كارخانه اي گرديد كه قرار بود آنرا بسازد همه بحيرت افتادند و اذعان نمودند كه هرگز چنين طرحي را عملي تصور نميكردند و بسياري نظريه فرانك هويتل را خيالبافي سفيهانه اي دانستند، ولي هنگامي كه در آوريل 1937 ماشين جت از كارخانه خارج شد بر همه ثابت گرديد كه نظريه فرانك هويتل بوجه احسن بحقيقت پيوسته است...

   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837