جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/09/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۱۴
گروه: جان كلام

منوچهر آتشي :كوشش بيهوده اي است

كسي افسانه را زندگي نخواهد كرد ...

اگر باران مي آمد

آنچنان كه آن سال ها

تو از نهفتار تاراب برمي آمدي

خيس خيس

مژگان وموي و لباس

خيس خيس

و از ميان درختان سدر

به كوچه هاي شهر مي پيچيدي

تابكوبي ،دري فراموشي را

كه سال هاست سيم و شرب شده است

كوشش بيهوده اي است

قلم و افسانه را به پريان واگذار

تا در آن شهر نامرئي

ما را زندگي كنند

پريان ما را زندگي ميكنند و شگفتا ما! كه تمامي فرصت هامان را ،از وسوسه حضور

در جهان كوچك پريان پر كرده ايم

كوشش بيهوده ، است ولي تو

در هر غروب باراني

باز

از نهفتار تاراب بر مي آيد

خيس خون

مژگان و موي ولباس

خيس خيس خون

تا به نخستين كوچه شهر بيمار بپيچي

و دري را بكوبي كه خانه اش

دير گاهي است

از سوي مردي عامي

به آتش كشيده شده است ...

كوشش بيهوده اي است. ***
قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837