جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  07/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

روز بمباران
گروه: نقد و ادبيات
نویسنده: كارل بروكنر
منبع: حسين مقدم

سادا كو ساساكي ، دختركي لاغر اندام و مهربان است كه به همراه پدر و مادر و برادرش در يكي از مناطق فقير نشين هيروشيما زندگي مي كند. لاغري او نشان از تغذيه نا مناسب و كمبود مواد غذايي دارد و صورت گوشتالوي او نشان از كودكي و خرد ساليش. پدر خانواده در همان اولين سپيده دم جنگ،به خدمت فرا خوانده شده و صندوق خانواده را بيش از پيش خالي گذاشته است.

زماني كه ساداكو و برادرش براي تهيه غذا به شهر رفتند، انفجار اتمي هيروشيما رخ مي دهد، انفجاري كه نه تنها زندگي ساداكو بلكه زندگي ميليونها انسان ديگر را نيز دگر گون كرد. پس از اين واقعه قهر مان خردسال داستان ما علاوه بر فقر و گرسنگي بايد با شرايط اجتماعي و اقتصادي ژاپن بحران زده و البته تشعشعات كشنده اتمي( كه پس از حادثه انفجار وارد بدنش شده است) مبارزه كند، در حالي كه فقط 12 سال سن دارد! كودكي كه به واسطه افكار ماليخوليايي انسانهاي بالغ اطرافش، بايد خيلي زود با جهان كودكيش وداع كند و وارد دنياي بزرگتر ها بشود، سفري زود هنگام از دنياي مملو از آرامش- عشق و صميميت و اعتماد به دنياي آكنده از پليدي- زشتي- خيانت- جنايت!

در جنگي خانمانسوز كه توسط افسران راست گرا و به شدت نا سيوناليست ارتش امپراطوري ژاپن طراحي شده است، ساداكو ساساكي و خانواده اش قربانيان اولين و آخرين هستند ساداكوي كوچك در اين هنگام با تلخ و شيريني زندگي در ژاپن آشنا مي شود، با روح حساس كود كانه اش حس مي كند و در ذهن معصوم و پاكش ارزيابي مي كند، يا حتي پناهگاهي مي جويد ( مگر نه اينكه تخيلات و دنياي موهوم دروني ما، مفري است براي گريز از واقعيات تلخ و گزنده اطرافمان!)

در حالي كه پدر در ميدان نبرد كشته شده و خانواده فقير ساساكي بيش از پيش درون ورطه هولناك گرسنگي و فقر سقوط مي كند، بيماري كشنده حاصل از تشعشعات اتمي نيز به درون جان ساداكوا رخنه مي كند و همانند همتايش( فقر) با سرعتي ديوانه وار وجودش را تسخير مي نمايد، گويا اين بلاهاي بشر ساخته ( فقر و بمب اتمي) در مسابقه اي حساس با يكديگر رقابت مي كنند، مسابقه اي تنها و تنها براي گرفتن جان يك دخترك خردسال ، اما نه، فقط براي گرفتن جانش نيست كه با هم مي جنگند، براي بلعيدن ، براي دريدن و خرد كردن يك روح حساس و يك ذهن معصوم كود كانه است كه اين چنين با هم رقابت مي كنند ، آري در دنياي مدرن و نويني آدم بزرگ ها ، جايي براي اين صفات و خصوصيات وجود ندارد.

گويا جنگي نا برابر بين دو اقليم گو نا گون و دو پادشاهي همسايه در جريان است. تصويري زنده از دنياي يورش آدم بزرگ ها براي تسخير دنياي كود كانه. در يكي خيانت فر مانده هنگ سوار است و در ديگري معصوميت شاهزاده و وليعهد در يكي دروغ پادشاهي مي كند و در ديگري صداقت و راستي. دنياي زشتي ها و پلشتي ها ، اين آينه هاي روشن و تابان زيبايي را تحمل نخواهد كرد، و براي نابوديش تمام قدرت اهريمن را به ياري خواهد طلبيد، قدرتي كه در منفورترين كلمه تاريخ بشريت تجلي مي يابد: جنگ .اين دزدان و غارتگران كه از دنياي سياهي و تاريكيها مي آيند ، زيبايي محسور كننده شفق و طلوع سپيده را در اقليم همسايه تحمل نخواهند كرد ، همانگونه كه راهبان و رو حانيون يهودي و يوسف قيا فا مسيح را تحمل نكردند، همانگونه كه خوارج خفاش صفت پرتو نور وجود علي را نپذيرفتند و در مسجد فرق سرش را شكافتند!

در صف مقابل افسران راست گراي ارتش امپرا طوري ، ارتش ايالات متحده آمريكا( اين مظهر نوين امپرياليسم) بر آتش ميدان نبرد مي افزايند، آتشي كه جان هزاران انسان بي گناه را گرفت و ميليونها قرباني بر جاي گذاشت. چه كسي پيروز اين نبرد شيطاني است؟ فاتحان در برابر خيل ميليوني قربانيان ، اندك هستند شيطان! مردان و زنان قدرتمندي كه براي قدرت بيشتر مبارزه مي كنند، ثروتمنداني كه به واسطه فروش اسلحه و شرايط بحراني اقتصاد در هنگام نبرد و البته پس از پايان جنگ سود هاي كلاني به جيب مي زنند و ... و بشر نوين اين اشرف مخلوقات در زير فشار جنگي كه تنها شيطان و بند گان زميني اش فاتح آن هستند، تقلا مي كند و دست و پا مي زند و جان مي سپارد.

همانطور كه ساداكوي كوچك پس از نبردي سنگين با شيطان و لشگر تجلي يافته اش بر روي زمين، به سوي بهشت پرواز كرد. مر غان ماهي خوار كاغذي كه سادالكو در بيمارستان و با دستان كوچك خودش مي ساخت ( زيرا پزشك به او گفته بود كه اگر 100 مرغ ماهي خوار بسازد زنده خواهند ماند!) از ساداكو دور مي شدند ، پرواز مي كردند و دنياي كود كانه اش را ترك مي گفتند همچنان كه اميد و آرزوهاي زيباي دوران كودكي تركش كردند و تنها چيزي كه ماند، سپاه مخوف بيماري بود و ياس كه دنياي درون ساداكو را تسخير مي كرد و او را براي فتح كامل آماده مي ساخت، حمله نهايي و آخرين پيروزي: مرگ! در شهر هيرو شيما مجسمه سادا كوساساكي و مرغ ماهي خوار طلائيش( سمبلي از آرزوها و افكار طلايي نسل جديد) به عنوان ياد گار تلخ جنگ بر پاست.

هشداري براي آيند گان تا به دنياي زيباي كود كانه هجوم نياوردند و با فرياد رعد آساي جنگ و نبرد ، مرغان ماهي خوار طلايي را از اين سرزمين هاي آفتابي نرانند. اين تنها يك يادگار روزگار جنگ نيست، بلكه نگهبان دنياي زيباي كود كانه است ، و دنيايي كه پناه بردن به آن تنها دوا براي دردهاي كشنده و مهلك روح آدم بزرگ هاست !

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837