جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  01/02/1403
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

مركور
گروه: نقد و ادبيات
نویسنده: املى نوتومپ
منبع: مجتبى پورمحسن

در دوران مدرن و با توجه به مناسبات خاصى كه در اين دوران بين انسان ها در جريان است هر اثرى هنرى به نوعى واكنش در مقابل اين مناسبات محسوب مى شود. حتى اثرى كه مى خواهد جهانى غريبه با جهان در جريان بيافريند ناگزير ردپايى از جهان معاصر را در خود دارد.

مركور رمان املى نوتومپ، نويسنده جوان بلژيكى از آن دست آثارى است كه در مقابل جهان جارى قرار مى گيرد. مورت فرونيتر نام جزيره اى است متعلق به دريانوردى قديمى به نام اومر لانكور كه سال ها است در آنجا دخترى را كه فاصله سنى زيادى با خود او دارد به نوعى زندانى كرده است.

هازل دخترى است زيبا كه با داستانى كه لانكور برايش سر هم كرده متقاعد شده كه بسيار زشت است اما از وقتى كه كاپيتان پير تصميم مى گيرد پرستارى به نام فرانسواز شاونى را وارد جزيره و زندگى خود و دخترش كند همه چيز دگرگون مى شود.

داستان مركور دقيقاً بازى واقعيت ها و تعاريف جديدى را كه از حقيقت و واقعيت مى شود تصوير مى كند. كاپيتان پير چه در مورد هازل و چه درباره عشق قبلى اش ادل، خواهان تسخير واقعيت هاى جارى و وضع آنها به نفع نظام زيبايى شناسى خود است. در عين حال جهان عجيب و غريب او واكنشى در راستاى ميل غريزى و بدوى انسان يعنى تماميت خواهى است. كاپيتان زيبايى را فقط و فقط براى خود مى خواهد اما او براى در اختيار داشتن زيبايى منحصر به فرد، زيبايى اى كه منحصراً از آن اوست، واقعيت جهان را تغيير داده است.

فرانسواز شاونى، پرستارى كه به جزيره دعوت مى شود در واقع شاهدى است كه براى تماشا آمده است. بدون حضور شاونى، واقعيت زدايى و واقعيت آفرينى كاپيتان ارزش پيدا نمى كند. عمل كاپيتان نياز به خوانده شدن ندارد. خواننده هم بايد از جهانى باشد كه از آن واقعيت زدايى شده است. بدون حضور ديگرى هازل دختر زشتى است كه مورد ترحم پيرمردى هفتاد و هفت ساله قرار گرفته است. پيرمرد كه سال ها با حذف هرگونه وسيله منعكس كننده، مانع از آن شده كه دختر چهره اش را ببيند و به زيبايى خودش پى ببرد، با آنكه مى داند با حضور پرستار جهان او با خطر مواجه مى شود اما با اين حال چون براى چشيدن لذت واقعيت آفرينى اش به يك ناظر نياز دارد با وجود تمام تحركات پرستار جوان براى رمز گشايى بازى، پيرمرد به بازى ادامه مى دهد.

رمان مركور املى نوتومپ در واقع روايت همسان سازى دنياى امروز است. در دنياى انسان فاصله گرفته از بدويت، چنان با زيبايى قرارداد برخورد مى شود كه آن را از واقعيت واجد ارزش به مفهومى عادى تبديل مى كند. نويسنده در رمان خود با نام بردن از آثار كلاسيك و بزرگ ادبى و ارجاع به آنها به تشابه سفيد خوانى جهان مخلوق او و ادبيات اشاره دارد.

نقاط كليدى داستان او با ادبيات پيش مى رود. نكته جالب توجه اين است كه داستان او تحت تاثير نام هاى بزرگ قرار نمى گيرد بلكه آن كتاب ها بخش هايى از روايت را پيش مى برند. در بخشى از رمان، آن كتاب ها با همه عظمتشان زير پاى شاونى قرار مى گيرند تا او را از زندان كاپيتان نجات دهد. نوتومپ در قالب داستانى با ضرباهنگ بالا كاپيتان و جهان او را هم براى مخاطب و هم هازل چنان آماده مى كند كه پس از آنكه پرستار موفق به رمز گشايى بازى شد نه تنها جهان پيرمرد ارزشش را از دست ندهد بلكه گستره تاثير گذارى اش وسعت يابد.

وقتى هازل پس از اين همه سال عدم آگاهى از چهره خود نمى تواند در مقابل قدرت پيرمرد تسليم شود ثابت مى شود كه كاپيتان با حركت بر لبه تيغ و در لحظاتى كه خطر فروپاشى جهانش را تهديد مى كرد پايه هاى آفرينش واقعيت را محكم تر كرده است.

نوتومپ با دو پايانى كه براى داستان نوشته امكان قدرت يافتن بى حد و حصر جهان پيرمرد را محدود كرده است. او اجازه نمى دهد كه واقعيت او كه براى زدودن واقعيت هايى كسالت آور و قطعى وضع شده بود، خود به واقعيتى قدرتمند تبديل شود. اين همه بحث هايى كه گاه در فلسفه به سختى مى توان پى اش گرفت به زيبايى در بطن رمانى گنجانده شده كه با نثر بسيار سبكش به راحتى خوانده مى شود. نوتومپ در اين كتاب كه لايه اى عاشقانه هم دارد جهان زيبايى را دوباره و اين بار از چشم اندازى متفاوت روايت مى كند.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837