جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  07/03/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

جورمرا بكش
گروه: ضرب المثل

عبارت بالا هم چون اشكي بريز از مصطلحات ميگساري و ميگساران است كه چون ميگساري بيش از آن توانايي باده نوشي نداشته باشد از ديگري خواهش مي كند كه جور اورا بكشد ، يعني تمام يا باقيمانده محتواي پياله را كه ميزبان يا ساقي يا جام گردان مجلس به او تعارف كرده است بنوشد تا قطره اي در آن نماند .

اين عبارت كه ديرزماني صرفا در مجالس باده نوشي و ميگساري مورد استفاده و اصطلاح بوده است رفته رفته در رابطه با خوردنيها و نوشيدنيهاي غيرالكلي به كار گرفته شده در اين گونه موارد هم چون پاي تعارف و اصرار به ميان آيد و نخواهند دست رد بر سينه ميزبان و متقاضي بگذارد از ديگران مي خواهند كه جورشان را بكشند و از آن خوراك يا نوشيدني بخورند و نوش جان كنند .

جور واژه اي است عربي كه از آن معاني ظلم و ستم و جفا و اعمال خلاف انصاف و وجدان از قبيل جور كردن و جور كشيدن و جورآمدن وجور بردن و جورپذيريعني مظلوم و جور پيشه و جز اينها افاده مي شود . در اصطلاح عرفاني هم جور به معني بازداشتن به كار آمده كه سالك را از سير در عروج باز مي دارد .

ولي عبارت جور كسي را كشيدن دو معني دارد : معني عام و معني خاص . معني عام در تداول عامه به جاي كسي ديگر تحمل و تقبل امري صعب و ناگواركردن است . اما درمعني خاص كه مورد بحث اين مقاله است جور نام يكي از خطوط جام جم است كه خط لب جام و پياله باشد .

توضيح آن كه جام شرابخواري در قديم كه آن را جام جم و جام جمشيد هم مي ناميدند هفت خط معين و مدرج داشت كه نشانه هاي ميزان باده گساري بود و باده نوش تا خطي شراب مي ريخت يا مي خواست كه توانايي نوشيدن آن را داشته باشد چه در ازامنه قديمه اگر باده نوش حتي يك قطره از شراب جامش را باقي مي گذاشت خلاف ادب و نزاكت تلقي گرديده شرابخوار مورد ملامت و تحقير و تخفيف قرار مي گرفت .

اينكه باده گساران به هنگام باده گساري و پس از آنكه به حد اشباع رسيده اند به يكديگرتعارف مي كنند كه جور مرا بكش واژه جور مقتبس از همين هفت خط جام جم است يعني باقي را تو بنوش تا در جام چيزي باقي نماند .

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308