جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  20/05/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

كلك زدن و كلك كردن
گروه: ضرب المثل

عبارتهاي بالا كنايه از حقه بازي و پشت هم اندازي به منظور خنثي كردن نقشه طرف مقابل است كه افراد مزور وحقه باز جهت تامين منافع و مصالح شخصي به كار مي برند و همچنين در هر انجمن آمدن و به هر اجتماعي از مردم رفتن را نيز كلك زدن گويند .

واژه كلك را به صور و اشكال مختلف مورد استعمال قرار مي دهند و در هر مورد منظورخاصي از آن متصوراست . در موردي كه به هو وجنجال چيز بي اساسي را بخواهند جاندار وحقيقي جلوه دهند اصطلاحاً ميگويند : اين هم كلك است .

در اصطلاح عمومي عبارت كلك كردن هم گفته مي شود كه كنايه از نقشه كشيدن و كنكاش نمودن براي تامين منظور و مقصود مي باشد . تهراني ها كلك مرغابي هم مي گويند كه همان معني و مفهوم حقه بازي از آن افاده مي شود . در مناطق ساحلي مازندران كه مستور از جنگل و نيزار است مردابهاي متعددي وجود دارد كه غالباً از فاضلاب انهار و چشمه ها و آب بندانها تشكيل شده است .

اين مردابها بهترين محل براي تخمگذاري مرغابيهاست كه به طور دسته جمعي از دريا به سوي اين مردابها پرواز مي كنند . كشاورزان براي صيد مرغابي جلوي اين مردابها مشتركاً سدي از چوب و ني و برگ درختان به عرض چند كيلومترمي بندند تا سطح آب در مرداب بالا بيايد و مرغابيها را براي سكونت و تخمگذاري به سوي خود جلب كند . آن گاه هر يك از كشاورزان در پشت اين سدها حوضچه هايي احداث مي كنند و محيط حوضچه را به وسيله ديواره اي از ساقه هاي ني و شاخه ها و برگهاي درختان بالا مي آورند .

در زير هر يك از اين حوضچه ها نقبي تعبيه شده و حوضچه مزبور به وسيله آن نقب با نهر مجاور ارتباط دارد . اين حوضچه فقط يك مدخل براي ورود مرغابيها دارد كه در سطح حوضچه است و روي آن با پوششي از تور مستور مي شود . طناب بلندي به دو سر اين تور وصل شده و سر طناب در فاصله چند متري در دست كشاورز است . طرز صيد مرغابي به اين ترتيب است كه كشاورز صياد با چند قطعه اردك تربيت شده كه به مرغ دام موسوم اند در پشت سد مرداب كه با حوضچه فاصله چنداني ندارد در جاي پنهاني كه مرغابيها او را نبينند به انتظار مي نشيند و سكوت مطلق را رعايت مي كند . مرغابيها معمولاً به طور دسته جمعي و با نظم و ترتيب خاصي كه واقعاً ديدني است پرواز مي كنند . كشاورز صياد كه با مرغهاي دام در پشت مرداب پنهان است به محض اينكه مشاهده كرد يك دسته مرغابي بر بالاي سرش در مرداب به حال طيران است يكي از مرغهاي دام را به سوي مرغابيها رها مي كند .

اين مرغ دام كه به خوبي تربيت شده و وظيفه خود را نيز خوب مي داند در جلوي مرغابيها مانند مرغ پيشاهنگ به پرواز در مي آيد و با صداي مخصوص مگ ، مگ سر و صدا راه مي اندازد و بدين وسيله مرغابيها را به دنبال خود مي كشاند . كشاورز پس از چند دقيقه مرغ دام ديگري را پرواز مي دهد تا به كمك مرغ دام اوليه بتواند به صداي مخصوصش مرغابيهاي ديگر را جلب و به جمع اولي اضافه كند . آن گاه كشاورز با توجه به تعداد مرغابيهايي كه در پرواز هستند تعداد پنج الي ده و بعضي مواقع بيست قطعه مرغ دام را كه در اختيار دارد پرواز مي دهد . اين مرغهاي دام پس از چند بار كه بالاي مرداب پرواز كردند يكي يكي پشت سرهم به طرف حوضچه سرازير مي شوند و مرغابيها هم به تبعيت آنها داخل حوضچه مي شوند .

وقتي كه كشاورز اطمينان حاصل كرد كه تمام مرغابيها به دنبال مرغهاي دام به حوضچه داخل شدند از محل پنهاني سرش را بيرون مي آورد و به مرغهاي دام نگاه مي كند . اين نگاه كشاورز علامت گريز و فرار است و مرغهاي دام يكي پس از ديگري زيرآب مي روند و از طريق نقب كه راهش را بلد هستند خارج مي شوند و در نهر مجاور از آب بيرون مي آيند ولي مرغابيها كه راه نقب را بلد نيستند در سطح حوضچه مي مانند و در اين موقع كشاورز طناب را مي كشد و تور بر روي حوضچه و مرغابيها مي افتد . ديگر كار تمام شده است ، كشاورز صياد نزديك حوضچه مي آيد ، يكايك مرغابيها را از زير تور مي گيرد و دو بال هر مرغابي را در داخل هم طوري قرار مي دهد كه نتواند پرواز كند و آنها را در كناري مي گذارد .

سپس سرشان را مي برد و در آب راكد مقابل مي اندازد . پس از آنكه تمام مرغابيها كشته و شسته شدند آنها را به وسيله قايق به محل مسكوني خويش و سپس براي فروش به شهرهاي مازندران يا تهران حمل مي كند .

آنچه كه از تفضيل قضيه بالا بايد نتيجه گرفت اين است كه حوضچه مورد بحث با آن ديواره هاي از چوب و ني و سقف توري را در اصطلاح و زبان مازندراني كلك مي گويند كه بر اكثر كثرت استعمال از آن معاني و مفاهيم دام و حيله و نقشه براي خنثي كردن فعاليت طرف مقابل استنتاج شد . مانند كلك ، كلك زدن ، كلك كردن ، كلك ساختن ... كه همه و همه متفرع از همين كلك مرغابي است .

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308