جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  28/06/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > مكاتب فلسفي

اصطلاحات و واژه هاي فلسفي و سياسي ۱
گروه: مكاتب فلسفي

ابسولوتيسم Absolutisme =; ابسولو به معني مطلق و مقصدو از ابسولوتيسم حكومت مطلقه و رياست يك نفر شخص مطلق العنان است بر جامعه. در اين آئين حقوق و قدرت زمامدار نامحدود است.

اپيس كوپاليسم Episcopalisme =; نام مسلكي است كه در قرن 16 در اروپا به وجود آمد. اين مسلك منسوب به ژان كالون تئولوژيست فرانسوي است. او به سلطنت تكيه نداشت و معتقد بود كه قدرت روحاني تفوق بر قدرت جسماني دارد.

آناشه Attache =; وابسته سفارتخانه.

آپتي ميسم Optimisme =; عقيده به خوش بيني و حسن ظن است. اين اصطلاح غالباً ملحق به اصطلاحات حاكي از مرام هاي اصلي سياسي مي گردد.

اپورتونيسم Opportunisme =; مسلكي است كه طرفدارانش به سرعت برحسب تغيير وضع سياسي يا تغيير رژيم يا زمامدار بنا به نفع شخصي تغيير عقيده مي دهند.

اپولوژيسم Apologisme =; نام فرقه اي موسوم به اپولوژيست ها كه در قرن 17 درخلال جنگ هاي داخلي انگلستان براي مردم حق مقاومت در برابر پادشاه قائل بودند. فلاسفه آغاز مسيحيت را كه معتقد به استدلال در مقابل مخالفين مسيحيت بودند نيز اپولوژيسم مي خواندند.

اتوريتاريانيسم Autoritarianisme =; مسلك و سيستم حكومتي است، كه در آن آزادي فردي تحت الشعاع قدرت دولت قرار مي گيرد.

اتوكراسي Autocracy =; سيستم حكومتي اي را گويند كه در آن تمام قدرت ها در دست زمامدار باشد.

اريستوكراسي Aristocrasey =; حكومت اشرافي، سيستم و نوعي حكومت كه در آن قدرت و نظارت در دست عده كمي از اشراف باشد.

اريستوكرات Aristocrate =; عضو هيأت حاكمه اشرافي. هواخواه حكومت اشرافي.

اسكولاستيك Schoolastic =; حكمت و فلسفه حكماي قرون وسطي را كه در مدارس به تدريس اشغال داشتند، اسكولاستيك مي نامند. فلسفه اين حكماء كه به نام مدرسيون يا اصحاب مدرسه نيز ناميده مي شدند، بيشتر جنبه ديني داشت. از فلاسفه مهم اين مكتب آپلار، تامس داكن، گيوم داكن و سنت آنسلم را مي توان نام برد.

اسكي بيسم Escapisme =; به معني فرار است و مقصود از آن فرار از شركت در كارهاي اجتماعي و امتناع از قبول پست هاي دولتي و شركت در امور حكومت.

اكسپانسيونيست Expansioniste =; طرفدار توسعه و گستش اراضي كشور به وسيله فتوحات نظمي يا به وسايل اقتصادي.

اليگارشي olygarichie =; روشي در حكومت كه توسط چند نفر اداره شود و كليه قدرت ها در اختيار عده اي معدود باشد.

امپريال imperial =; امپراتوري، شاهنشاهي. امپرياليست Imperialiste =; طرفدار و هواخواه امپراتوري.

امپرياليسم Imperialisme =; هواخواه امپراتوري، عقيده و روشي را گويند كه هدفش بسط امپراتوري و توسعه قلمرو و حكومت بر ديگران است.

اگوئيسم Egoisme =; عقيده به اينكه طبيعت انسان در همه جا و همه زماني اساساً خودخواه است، لذا زمامدار بايد انگيزه اش اگوئيستيك يعني خودخواهي و خودپرستي باشد.

آنارشي Anarechie =; آشوب، بي نظمي و هرج و مرج. در زبان يوناني به معناي «بدون حكومت» است.

آنارشيست Anarechiste =; آشوب طلب.

آنارشيسم Anarechisme =; هرج و مرج خواهي، مسلك آنارشيسم حكومت را تنها موجب بدبختي و مصيبت هاي اجتماعي مي داند.

انترناسيونال International =; جهاني بين المللي. انترناسيوناليسم Internationalisme =; در مقابل ناسيوناليسم است و عبارت است از اعتقاد به اينكه همكاري و معاونت مابين ملت هاي جهان موجب سعادت و برقراري صلح و آرامش حكومت جهاني است.

انتلكتوال Intellectual =; روشنفكر، خردمند. انتلكتواليسم Intellectualisme =; مكتب اصالت قريحه و هوش و عقيده بر اينكه علم زاده عقل است و عقل منبع دانش و كشف حقيقت، يا علم صحيح به واقعيت تنها از طريق قريحه و هوش و عقل ميسر است.

اندوسترياليسم Industerialisme =; يعني صنعتي شدن زندگي انسان و رواج صنعت و كارخانه و ماشين و اهميت دادن به صنعت.

انديويدواليسم Individualisme =; يعني اصالت فرد و طبق اين فلسفه بايد اجازه داده شود كه هركس به اختيار آزاد براي خود فكر و كار كند.

اوبژكتيويسم Objectivisme =; كه آن را ايدآليسم اوبژكتيف نيز مي نامند، فلسفه اي است كه حقايق را از نظر حسي نگاه مي كند.

اوتاركي Autarky =; به معني استقلال اقتصادي است. اولترا انديويدواليسم Ultra Individualisme =; عقيده به فرديت افراطي است.

اولتيماتوم Ultimatum =; اتمام حجت، آخرين پيشنهادي كه دولتي به دولتي مي دهد و در صورت عدم قبول موجب بروز جنگ مي شود.

ايرولاسيونيسم Irolationisme =; اعتقاد به لزوم تبعيت از يك خط مشي و سياست و كناره گيري علني يك ملت از همكاري سياسي و اقتصادي.

باكوني نيسم Bakuninisme =; عقيده سياسي با كونين پيشواي آنارشيست روسيه و اروپا. وي اين مكتب را كه اصولش لزوم تخريب دولت و حفظ حقوق فرديت و افكار خداوند است را ابداع كرد.

بالشويسم Balshewisme =; شيوه اي خاص از مكتب «ماركسيسم» است، كه طبق آن طبقه كارگر بايد به وسيله دستجات محلي كه پيرو انضباطي شديد از طرف دولت مركزي باشند هرچه زودتر قدرت سياسي را به دست آورند.

بربريسم Barbarisme =; وحشيگري، توحش و حالت بدوي زندگاني جوامع اوليه و اقوام دور از تمدن.

بلوك Bloc =; دسته متحد، گروه هم بسته.

بورژوا Bourgeois =; سرمايه دار، دولتمند، شهرنشين ثروتمند. بورژوازي Bourgeoisie =; سرمايه داري، طبقه ثروتمند و سوداگر.

بنتهاميسم Benthamisme =; بنتهاميسم به نوعي مخصوصي از ليبراليسم اطلاق مي شود.

پاتريوت Patriot =; ميهن پرست.

پاتريوتيسم Patriatisme =; به معني ميهن پرستي است. پارتيكولاريسم Particularisme =; علاقه شديد هر شهر به حفظ حالت خاص خود.

پليتيك Politique =; علم سياست، سياست.

پارتيزان Partisan =; سرباز چريك، هواخواه، طرفدار.

پارلمان Parlement =; مجلس نمايندگان، مجلس شورا و سنا.

پارلامانتر Parlementaire =; عضو پرلمان، مطابق با آداب و رسوم پارلمان.

پارلمانتريسم Parlementairisme =; روشي است در حكومت كه در آن قوه مجريه در اعمال خود مسؤول قوه مقننه يعني پارلمان مي باشد.

پاروشياليسم Parochialisme =; محدوديت فكر و دلبستگي به انجام كارهاي بلوكي و بخشي و محلي.

پاسي فيسم Pacifisme =; صلح طلبي، مخالفت با جنگ به هر نوع و شكلي كه باشد.

پراگماتيسم Pragmatisme =; اصالت عمل و نقطه مقابل متافيزيك است. پيشواي اين مكتب ويليام جيمز آمريكايي است.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308