جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  08/09/1401
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > افسانه ها و فرهنگ توده

خروس گردو دزد
گروه: افسانه ها و فرهنگ توده

يك شب خروسي خواست برود خانه قاضي گردو بدزدد ، در بين راه به يك گرگي رسيد . گرگ پرسيد :« رفيق كجامي روي ؟» گفت :« مي روم منزل قاضي گردو بدزدم .» گفت :« من هم بيايم ؟» گفت :« بيا.»
با هم حركت كردند رسيدند به يك سگ . سگ پرسيد :« كجا؟» گفتند :« مي رويم خانه قاضي گردو بدزديم .» سگ گفت :« من هم بيايم ؟» گفتند :« توهم بيا.» باز رسيدند به يك كلاغ پرسيد :« بچه ها كجا؟» گفتند :« مي رويم خانه قاضي گردو دزدي » گفت :« من هم بيايم؟» گفتند توهم بيا.»
باز رسيدند به يك مار. مار پرسيد :« دوستان كجا؟» جواب شنيد :« مي رويم خانه قاضي گردو بدزديم .» گفت :« من هم بيايم؟» گفتند :« توهم بيا.» باز داشتند مي رفتند رسيدند به يك عقرب . عقرب پرسيد :«كجا؟» گفتند :« مي رويم گردو بدزديم.» گفت :« من هم بيايم؟» گفتند :« بيا.» خلاصه همه دسته جمعي به در خانه قاضي رسيدند .
در باز بود به داخل خانه رفتند . گرگ گفت :« من نگهباني در خانه را به عهده مي گيرم .» بقيه به حياط رفتند . كلاغ روي شاخه درخت وسط خانه نشست . مار به زير هيزم ها رفت . عقرب توي قوطي كبريت رفت و خروس كه مي دانست گردو توي تاپو در بالاخانه است ، به سگ گفت :« تو مواظب پله هاي بالاخانه باش » و خودش رفت بالاخانه تاپو و شروع به شمارش و دزديدن گردوهاكرد .
زن قاضي صداي گردوها را كه شنيد از رختخواب جست و به سراغ هيزم رفت تا آتش روشن كند . ماراز زيرهيزم بيرون آمد وزد به دستش . دويد سراغ قوطي كبريت . عقرب دستش را نيش زد . خواست توي تاريكي براي دستگير كردن دزد به بالاخانه برود سگ پريد و پاش را گرفت خواست برود به همسايه ها بگويد و كمك بگيرد گرگ حمله كرد ترسيد .
دويد وسط باغچه تا از خدا كمك بخواهد تا گفت :« خدايا » كلاغ كثافت كرد درحلقش . در اين ميانه فقط خروس برد كرد وهرچه گردو خواست دزديد .

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837